T20 Challenge 2020 Women: Velocity Beat Supernovas By 5 Wickets

Womens T20 Challenge 2020: Velocity Beat Supernovas By 5 Wickets

مشارکت 50 ساله بین Sune Luus و Sushma Verma به Velocity کمک کرد تا از این خط عبور کند.© BCCI / IPL


در اولین مسابقه چالش T20 زنان در شارجه روز چهارشنبه Velocity با پنج ویکت سوپرونواس را شکست داد.

(بیشتر برای دنبال کردن)

اخبار

مباحث ذکر شده در این مقاله