Monthly Archives فوریه 2022

جراحی لیپوساکشن – کوچک کردن شکم

بیمار چگونه فراهم جراحی لیپوساکشن می شود؟ كه این کار خود در فصول گرم سال ممكن است كمی به جهت مریض ناراحت كننده باشد. راهنمایی های تحت بهترین منش برای کوتاه نمودن دوره نقاهت و کمتر درد و ناراحتی است. آیا لیپوساکشن روشی برای کمتر وزن است؟ جراح در جلسات مشاوره قبل از کار همین موضوع را به جهت شما روشن میکند و چهره ای کلی از نتیجه فعالیت به شما خواهد داد. همین لیپوساکشن روشی به جهت نحوه کاهش وزن نیست؛ در عوض، راهی به جهت ناچیز خیس نمودن چربی های انباشته شده...

Read More