پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی ترویج بیشتری دارند اما مدل آهنگری آن به جهت موتور های سنگین و لبریز قدرت استعمال می شود.پیستون ریختگی متخلخل میباشد و به جهت مدت زمان بیش از ۵۰۰۰ دور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. در این نحوه به جهت در دست گرفتن انبساط حرارتی پیستون از طرز تقویت کردن یا این که دو فلزی کردن گوشه ای از پیستون که در معرض حرارت بیشتری قرار دارد، به کارگیری میگردد. در گذشته کل پیستونها اساسی تاجی صاف طراحی میشدند ولی امروزه بسته به مدل موتور همین سطح طراحی متمایز دارد. برای پرهیز از زدن پیستون در بسیاری از موتور ها از پیستون هایی به کارگیری می شود که گژن پین آن ها اندکی خارج از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون هست که منزله سطح فشار گیر با (شکل ۱۰) عمل می کند. رینگهای براساس محل قرارگیریشان در پیستون و کاری که انجام ارائه می کنند به دو مدل رینگهای متراکم و رینگهای روغنی تقسیم میشوند. روغن کاری منجر میگردد تا حرکت آن‌ها روانتر باشد و اصطکاک به حداقل برسد و خنککاری باعث می شود تا این قطعات فلزی بهواسطه افزایش دما منبسط نشوند و عملکردشان در گیر نقص‌ پیستون طرح نو پژو نشود. یاتاقان های انتهای پهناور اهمیت روغن دریافت شده ذیل فشار از طرز گذرگاه های میل لنگ روغن کاری می شوند. خیال نمایید خودروی شما در گیر نقص‌ شده میباشد و مکانیک خودرو پس از دیدن آن، اساسی نگاهی ناامیدانه به شما می گوید، حلقه پیستون چسبانده است. خرابی رینگ : فرسایش مهره رینگ، سرریز شدن سوخت، صاف شدن حلقه و مشکلات موجود در مونتاژ اولیه مواردی هستند که باعث جراحت دیدن حلقه میشود. از طرف دیگر در بعضی از موتورهای سنگین از پیستونهای آلیاژ آلومینیومی به حیث داشتن خاصیت رسانش گرمایی مطلوب همین ماده به کار گیری میگردد بدین ترتیب که به کار گیری از آن ، در دست گرفتن خوب تر حرارت گوشه و کنار احتراق را آماده آورده و به این ترتیب سبب ساز در اختیار گرفتن خوبتر احتراق میگردد. قطعه استوانه شکلی هست که در درون سیلندر مهم اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه با موتور می باشد و دوران های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند.