پزشک دیه گو مارادونا در مورد کشتار غیر عمد غیر ارادی تحقیق شد: گزارش

دکتر دیه گو مارادوناس که به دلیل قتل غیرعمد غیر ارادی مورد تحقیق قرار گرفته است: گزارش

دیگو مارادونا با دکترش لئوپولدو لوکه.© خبرگزاری فرانسه


به گزارش آژانس خبری آرژانتین ، تلام ، پزشک دیگو مارادونا روز یکشنبه چهار روز پس از حمله قلبی افسانه ای آرژانتین به دلیل قتل غیر ارادی مورد تحقیق قرار گرفت. بر اساس تصاویر تلویزیونی و منابع قضایی ، پلیس در جستجوی شواهد احتمالی نشان دهنده سهل انگاری ، به عمل جراحی و خانه لئوپولدو لوکه حمله کرد.

بیشتر برای دنبال کردن …

اخبار

مباحث ذکر شده در این مقاله