مقاوم سازی با FRP – Iran-tejarat.com

تعداد پاره ای پژوهش برای یافتن پتانسیل مواد FRP جهت تعمیر و مقاوم سازی سازه های فولادی انجام شده است. در طی زلزله های اخیر و در ساختمان های حساس دال تخت که جزییات طراحی لرزه ای قابل قبولی نداشته اند، اتصالات ستون-دال آسیب سازه ای قابل دقت ای دیده و در نتیجه تعداد تلفات انسانی قابل اعتنا بوده است. طیف وسیعی از بنا ها هستند که ضوابط مربوط به آیین طومار ز‌لزله را تامین نمیکنند و یا این که بر شالوده آیین طومار های سابق ساخته شده اند به کارگیری از این کامپوزیت در چنین بنا هایی به مراد تقویت و بهسازی لرزه ای آنان هست .همچنین وقتی که تغییر و تحول کاربری یک ساختمان منجر ساخت ضعف در برخی از اجزای آن می شود می توان از چنین سیستمی بهره گرفت از این دسته تقویت می توان به تقویت بنا ها به منظور افزایش بارهای زنده ،افزایش توشه های ترافیکی و هم لزوم قرار گیری اتومبیل آلات سنگین در گزیده از ساختمان های موجود که در طراحی اوایه سازه به جهت آنان پیش بینی خاصی نشده می باشد اشاره کرد. تقویت و بهسازی لرزه ای تیرها و ستونها و دیوارهای برشی بتنی کلیدی الیاف FRP. بهعنوانمثال اساسی به کارگیری از کامپوزیت FRP بعد ها سطح مقطع ستونها افزایش نمییابد، که درنتیجه بهراحتی کلیدی محدودیتهای معماری منطبق مقاوم سازی پل دارای frp میشود. طی یک برنامه آزمایشی که در سال ۲۰۰۱ در دانش گاه آلبرتا در کانادا انجام شد، مشخص شوید اصلی کارگزاشتن کامپوزیت FRP در قسمت خارجی ساختمان سبب ساز ارتقاء ظرفیت حمل بار دیوارهایی که در معرض نیروی فشاری بینصفحهای قرار میگیرند، میشود. خستگیخاصیتی می باشد كه در بسیاری از مصالح ساختمانی وجود داشته و در لحاظ گرفتن آن ممكن استبه شكست غیر منتظره، خصوصاً در اجزایی كه در معرض سطح ها بالایی از بارها و تنشهایتناوبی قرار دارند، سبب ساز شود. مواد مرکب FRP در در آغاز بهعنوان مواد مقاوم کننده خمشی به جهت پلهای بتنآرمه و همینطور بهعنوان محصور کننده در ستونهای بتن آرمه مورد استفاده قرار میگرفتند؛ اما به دنبال تلاشهای تحقیقاتی اولیه، از اواسط ده سال 1980 توسعه بسیار زیادی در حوزه استعمال از مواد FRP در مقاومسازی سازههای متفاوت مشاهده میشود؛ بطوریکه دامنه کاربردهای آن به سازههایی اساسی مصالح بنایی، چوبی و حتی فلزی نیز توسعه یافته است. در سالیان آخر کاربردهای عملی، کامپوزیتهای FRP را بهعنوان یک عدد از مصالح مقاومسازی در گونه های ساختمانها بهخصوص ساختمانهایی که دارای ارزش تاریخی ویژه هستند، تبدیل کرده است. یکی از از طرز های مقاوم سازی برای گونه های ساختمان ها استعمال از الیاف پلیمری می باشد.اف آر پی مخفف Fiber – rein forced polymer و به اختصار FRP است که به معنای فیبرهای پلیمری تقویت شده است.