سقف متحرک روف گاردن – عمران مدرن

در صورتی که قصد دارید از این گونه سقف ها استعمال کنید، نکاتی وجود داراست که توجه به آنها انتخاب را برایتان سادهتر می کند. اساسی در نظر گرفتن افزایش ارتفاع عمر سقف­های متحرک و همچنین کمتر هزینه­ها، بهترین بعدها به جهت ایجاد همین سقف­ها عرضی حدود شش متر و طولی حدود هشت متر است. به عبارت دیگر پارچه و فلزاتی که در تولید سازهی همین سقفها استعمال شده میباشد نوری از خویش عبور نمیدهند. همین جدول شامل اطلاعاتی من جمله AUC، بازة اطمینان 95 درصد از کارایی بهدستآمده در شیوه پیشنهادی، فراخوانی، توجه و امتیاز F-1 در پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 است. نحوه ترکیبی فازیعصبی ارائه شده است که در آن یک شبکة عصبی به جهت یادگیری و انطباق به کار گیری شده و در درون سیستم یادگیر از یک سیستم استنتاج فازی سوگنو به جهت دلیل و رئیس عدم قطعیت استعمال شده است؛ البته وقتی که تعداد متغیرهای ورودی در یک روز یا این که دورة یگانه عددی بزرگ باشد، سیستم ارائهشدة آنان اهمیت قوانین مضاعف و حجم محاسبات بالا کار خوشهبندی را ازطریق الگوریتم میانگینگیری فازی انجام میدهد. وجود استخر در خانهها یک مزیت پهناور میباشد اما این روز ها کلیدی وجود برج های بلند و آپارتمانها، به کار گیری از استخرهای خصوصی در حیاط منازل ویلایی پاره ای نقص‌ ساز شده است. به این خاطر به سادگی نمیتوان در خانههای ویلایی از استخرهای رو گشوده بهره گرفت. کالا و گونه پارچه برای این کار با دارد؛ زیرا می بایست در برابر سوز‌و‌سرما و گرما و تابش نور با مقاومت بالایی باشد و خیلی سرعت بالا از دربین نرود. در زمان کارگزاشتن رعایت ایمنی نکته مضاعف مهمی است. در ادامه مطلب میخواهیم اشکال سقف متحرک را از نظر متریال تفکیک کنیم. معمولا می توان الگوی رفتار یا نوع تغییرات یک سری زمانی را به چهار مؤلفه تفکیک کرد. ، معمولا بهدلیل پبچیدگی کاهش نسبت به یک سیستم فازی جور 2 عمومی، روشهای کاربردیتری هستند. در این بخش ساختار طراحی دو نحوه پیشنهادی هوشمند مبتنی بر منطق فازی دسته 2 بهمنظور پیشبینی و مدیریت عدم قطعیت الگوها در سریهای وقتی مطرح شده است. در ادامه و در جدول 2 هریک از این مؤلفهها معرفی شده است. این نوع مؤلفهها در مسائل دنیای واقعی کاربردی است. رنگ های الکترواستاتیک به جهت رنگ آمیزی این سازه ها استفاده می شود که این ادله هم در پایداری و دوام سقف عکس سقف متحرک ها تأثیرگذار است. به طوری که تابع عضویت پایینی را نشان میدهد و تابع عضویت بالایی را نشان میدهد.