راهنمای شرایط و هزینه ثبت شرکتها فوری 1400

اتتخاب اسم شرکت هم مقداری قلق خاص خویش را داراست زیرا اسم شرکت شما می بایست بوسیله اداره ثبت شرکت ها تایید گردد، اداره ثبت شرکتها نام درخواستی شما را به سایر کمپانی های موجود تحلیل می نماید که نام شبیه شرکت دیگری را تعیین نکرده باشید. تذکر : اسناد تقاضانامه و شرکت طومار به دلیل بهادار بودن تنها می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند. 10- معرفی طومار نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و شرکت‌ کنندگان هیئت مدیره از در بین افراد حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی اطلاع رسانی تاسیس یا این که آخرین تغییرات آن . در اتاق بازرگانی ترکیه تصویب اسم کرده و پس از دادن اطلاع رسانی آن را در روزنامه رسمی چاپ کنید. پس اگر تصمیم به تصویب شرکت گرفتهاید، باید علاوه بر اطلاعات اولیه، نسبت به نکته ها مهم آن آشنایی داشته باشید که در این مسیر اساسی سهولت بیشتری پیش بروید. درخواست کننده مدارک مربوط به خویش و پرونده را به دبیر خانه اداره تمام تصویب کمپانی ها برده پس از ثبت در دفتر کار اندیکاتور مسئول مربوطه شماره ثبت به ان می دهدوپس از مهر کردن اگهی تایپ شده پرونده را ضبط و سایر ی مدارک تحویل درخواست کننده می شود. او‌لین قدم در تاسیس شرکت این هست که قالب کمپانی خویش را معلوم نمایید. شرکت تضامنی یکی از از کمپانی های هفت گانه مندرج در ماده ۲۰ ضابطه تجارت می باشد و شرکتی است که فی مابین دست‌کم دو سهم دار و به خواسته انجام امور تجارتی تشکیل و تصویب می شود. همین شرکت تشکیل شده از دو یا این که تعدادی نفر به جهت انجام کارهای تجاری درصورتی که نام بعضا از شرکت‌ کنندگان در اسم کمپانی ذکر شود ان شرکت تضامنی میباشد . تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه روز‌نگار نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی می باشد و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه اضطراری میباشد . بنا بر ماده ۱۹۵ ضابطه تجارت ” ثبت تمامی کمپانی های مذکور در همین ضابطه الزامی و تابع جمیع مقررات قانون تصویب کمپانی ها است” برابر قانون تصویب اسناد،ثبت شرکتنامه ها نیز تحمیلی می باشد. 4-انتخاب بازرس در شرک سهامی مختص تحمیلی ولی در کمپانی اصلی مسئولیت محدود اختیاری هست 5-مدت مدیریت در شرکت سهامی مختص دو سال هست که قابل تمدید است ولی شرکت اساسی مسئولیت محدود برای مدت نامحدود تعیین می شود.6-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت سهامی مختص الزامی میباشد اما در شرکت اصلی مسئولیت محدود اختیاری است.7-شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی یگانه اسان تر و در شرکت مهم مسئو لیت محدود خلل خیس میباشد 8-مجامع عمومی در کمپانی سهامی یگانه بوسیله هیئت رئیسه مرکب از یک مدیر و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از در بین سهامداران گزینش می شود ،اماد در کمپانی مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت به وسیله هیئت ناظر انجام می شود در صورتیکه تعداد شرکا از 12 نفر عمده باشد.9-در شرکت مهم مسئولیت محدود و سهامی خاص ارتقاء سرمایه اختیاری است10-سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام تبدیل نمی شود و شرکا به مقدار سرمایه خویش در کمپانی مسئول قروض و تعهدات می باشند 11-مدیران در کمپانی سهامی یگانه باید سهامدار بوده و یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند12-تعمیم سود در کمپانی سهامی یگانه به نسبت تعداد سهام و در شرکت حساس مسئولیت محدود به نسبت سرمایه ی شرکا تقسیم خواهد شد و در شرکت اصلی مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری به جهت تقسیم سود مقرر دارا هستند 13-حق رای در کمپانی سهامی خاص به تعداد سهام در کمپانی مهم مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.14-تقویم سهم شرکه غیر نقدی در کمپانی با مسئولیت محدود بوسیله شرکا صورت می گیرد شرکا در ای خصوص حیاتی مسئولیت می باشد روز‌نگار اورده ی غیر نقدی در شرکت سهامی مختص حیاتی کارشناسان رسمی ثبت کمپانی یگانه دادگستری خواهد بود. در اینجا اکثر به بررسی وب تارنما ثبت کمپانی گرجستان.