خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در تهران

هیاتمدیره کمپانی عمران شهرهای نو ماه گذشته مهم بنا کردن راهبرد واگذاری میدان مسکنمهر به مالکان، قابلیت و امکان بیرون کردن زمین واحدهای مسکونیمهر از شرایط اجاره ۹۹ساله را تصویب کرد و متن آن را برای باز‌نگری و صادر شدن جواز نهایی، به وزیر راهوشهرسازی به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت ارائه داد. دنیای اقتصاد: حیاتی ثبت هیاتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید و موافقت وزیر راهوشهرسازی، قابلیت و امکان فروش زمینهای ۹۹ساله به ۴۰۰ هزار مالک مسکن مهر در ۱۸ شهرجدید کشور مهیا شد.طبق همین مصوبه که حالا فقط به جهت شهرهای نو قابلیت و امکان اجرا دارد، در صورتی که مالکان مسکنمهر رغبت به خرید زمین پایین اجاره دولت داشته باشند، عملیات انتقال مالکیت کامل- عرصه و اعیان- ظرف ۶ماه اصلی صدور مدرک به اسم متقاضی انجام میشود.مطابق راهبرد مصوب، ارزش اراضی مسکنمهر براساس «زمان تخصیص واحد» باید خرید و فروش زمین در گیلان کلاچای تحلیل شود. فقط به اندازه هست از وب وبسایت ما دیدن نمایید تا لیست زمین های فروشی در ترکیه را فروش زمین در خشکبیجار گیلان بررسی کنید! به گزارش «دنیایاقتصاد»، به جهت تعمیم مصوبه «انتقال مالکیت زمینهای ۹۹ساله» از شهرهای نو به سایر شهرها، می بایست سازمان ملی زمینومسکن تصمیمگیری کند، چرا که کمپانی عمران شهرهای نو به تیتر ارگان مدنی صرفا صاحب زمینهای ۴۰۰ هزار مسکنمهر احداث شده در همین مناطق هست و مابقی زمینهای ۹۹ساله، در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد. ساماندهی افزود: منابع حاصل از فروش زمینهای ۹۹ساله، در آغاز برای تامین بخشی از هزینههای مسکنمهر صرف می‌گردد و در نهایت برای توسعه و عمران شهرهای نو به عمل گرفته خواهد شد. میتوانند اعتبارات عمرانی مورد نیاز برای احداث و اجرای طرحهای سرویس ها عمومی را از محل فروش زمین تامین کنند. سوق‌دهی درباره روش آنالیز بها زمین ۹۹ساله به جهت انتقال به صاحبان این واحدها هم گفت: طبق راهبرد به تصویب رسیده، ارزش زمینهای ۹۹ساله به وسیله کارشناس رسمی دادگستری گزینش می‌گردد و ملاک تحلیل قیمت، «ارزش زمین در زمان تخصیص واحد» خواهد بود به همین مفهوم که افرادی که برای مثال مسکنمهر خویش را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون به جهت چک قیمت فروش زمین به آنها، ارزش سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد. ماده ۲: گزینش ارزش عرصه اراضی مسکنمهر با اخذ نظر متخصص قانونی و اساسی حیث زمان تخصیص واحد رخ میپذیرد. دولت نهم در طراحی مسکنمهر، از زمینهای پایین مالکیت دو ارگان دولتی شامل شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین به کار گیری کرد و به جهت آنکه بها زمین را از قیمت تمامشده آپارتمانها حذف کند، در مقررات همین طرح حد مالکیت متقاضیان مسکنمهر را «اعیان واحدها» در لحاظ گرفت و اهمیت ممنوعیت انتقال مالکیت «عرصه واحدها» ثبت کرد: زمینهای مسکنمهر (عرصه) در مالکیت دولت باقی بماند و تا ۹۹سال به صاحبان اعیان مسکنمهر اجاره دیتا شود.