هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت سازنده می بایست حساس اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اهمیت اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقاء قدرت هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی می باشد که به جهت افزایش شتاب و قدرت خودرو آیتم استفاده قرار می گیرد ، برای این‌که بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید دریافت کنید همین گزینه یکی از موردها اضطراری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی میباشد که سطح آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به نظر میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری به کارگیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم می گردد و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن اتفاق میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط حساس طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک کار سخت و مستضعف به علم مخصوص در حیث گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در هنگامی که قیمت ماشین بالا میرود و اشخاص توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و اهمیت کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که کارگزاری همین قطعه سبب بروز ویژگیهای مختلفی در خودرو هم میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اصلی طراحی و ایجاد همین قطعه با دارد، روزگار و هزینهای است که شما باید برای آن در لحاظ بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین استدلال بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. همین دو قطعه از نظر فرآورده و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون می گردند و پروسهی انجام این حادثه حیاتی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، دوچندان پرسرعت و آسانتر هست و این موضوع خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.

پست های جدید  Suresh Raina در مورد دود دهلی در Karwa Chauth شکایت دارد
سایت خبری آرمان